Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TREND GLASS sp. z o.o. z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11, NIP 948-23-04-802, wpisana do rejestru KRS: 0000164723.
 2. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych pana Krzysztofa Stucke, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres iodo@trendglass.pl lub na adres korespondencyjny Trend Glass sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO; oraz
  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego - do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 4. ponadto informujemy, że obszar firmy Trend Glass sp. z o.o. jest monitorowany - monitoring obejmuje teren zakładu, oraz drogę dojazdową. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy, albo zakończenia odpowiednich postępowań
 5. przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 22(2) i 22(3) w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system
 7. Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkach; prawo do anonimizacji wizerunku lub usunięcia danych Pani/Pana dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
 9. zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

TREND GLASS Sp. z o.o. , ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 RADOM | NIP: 948-23-04-802 | REGON: 672911706 | office@trendglass.pl | +48 48 344 90 40 | +48 48 344 30 52